Vol 8, No 12 (2020)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Vasiliy K. Gulakov, Konstantin V. Gulakov
1-11
V.E. Gvozdev, O.I. Khristodulo, O.Ya. Bezhaeva, D.V. Blinova
12-18
Ventryshia Andiyani, Wirawan Istiono
PDF
19-22
Ivan Korelin, Sergey Porshnev
PDF
23-27
N. P. Varnovsky
28-32
Oleg A. Logachev, Sergey N. Fedorov
33-38

Mathematical modeling of processes and systems

E. Malovetskaya, A. Kozlovskiy
39-48

Modern programming issues

Aliaksandr Kurachkin
PDF
49-53
P.L. Nikolaev, N.V. Zhiga
54-58

Telecommunication technologies and computer networks

Eugene Tikhonov, Donat Shneps-Shneppe, Dmitry Namiot, Manfred Sneps-Sneppe
59-70

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Kevin Christianto, Julia Loisa, Johanes Fernandes Andry
PDF
71-76
Pavel Smirnov, Stanislav Smyshlyaev
77-84
Alexander V. Ilyin, Vladimir D. Ilyin
85-93
Arcady Kazarinov, Vasily Kupriyanovsky, Vladimir Talapov
94-112
Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Igor Gots, Alexey Volodin, Mikhail Jabitsky, Julia Kupriyanovsky
113-132
Dmitry Prokudin, Olga Kononova
133-145