International Journal of Open Information Technologies

The International Journal of Open Information Technologies (INJOIT) is an all-electronic journal with the aim to bring the most recent and unpublished research and development results in the area of information technologies to the scientific and technical societies, and is published by the OIT Lab (Open Information Technologies Lab, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University).


Vol 8, No 10 (2020)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Mikhail Abramyan, Boris Melnikov
1-9
Vladimir Belsky, Ivan Chizhov, Anastasiya Chichaeva, Vasily Shishkin
10-26

Applied mathematics

Ivan Chizhov, Nataliia Tashevtseva
27-38

Mathematical modeling of processes and systems

Ekhlas H. Karam, Rokaia Habeeb, Noor M. Mjeed
PDF
39-44
S. Porshnev, E. Solomaha, O. Ponomareva
45-50
A. A. Fedotov, V.V. Kaniber, P. V. Khrapov
51-65
Е.V. Strashnov, D.V. Omelchenko
66-72

Telecommunication technologies and computer networks

Badri Narayan Mohapatra, Rashmita Kumari Mohapatra, Jijnyasa Joshi, Shruti Zagade
PDF
73-76

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Andi Nugroho, Sarwati Rahayu, Ratna Mutu Manikam
PDF
77-83
S.G. Magomedov
84-89
Vladimir Gvozdev, Olga Khristodulo
90-96