Vol 10, No 4 (2022)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-9

Applied mathematics

Oleg A. Logachev, Sergey N. Fedorov, Valeriy V. Yashchenko
10-14

Mathematical modeling of processes and systems

Yulia Timoshenkova, Sergey Porshnev, Nikolai Safiullin
15-23
A. Otmane Cherif
24-30

Scientific Software in Education and Science

Olga R. Laponina, Vasily A. Matoshenko
31-44
Irina Polyakova, Igor Zaitsev
45-54

Modern programming issues

I.A. Kosyanenko, R.G. Bolbakov
55-60
Petr Kurapov, Daniil Kulikov, Areg Melik-Adamyan
61-70

Telecommunication technologies and computer networks

Dmitry Gapanovich, Valeria Tarasova, Vladimir Suknomlin, Vasiliy Kupriyanovsky
71-83

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Igor V. Evchenko, Ekaterina D. Rozinko, Elizaveta A. Morgacheva
84-88
S. Krivonogov, A. Romanova
89-98
Dmitry Namiot, Vladimir Sukhomlin
PDF
99-103