Vol 10, No 3 (2022)

Table of Contents

Mathematical modeling of processes and systems

Liliya Akhmetzyanova
1-9

Telecommunication technologies and computer networks

Zhanar S. Kazhenova, Zhanat Ye. Kenzhebayeva
10-16

Big data and their applications

Eugene Ilyushin, Dmitry Namiot, Ivan Chizhov
17-22

Theoretical Informatics and Computer Science

O.Ya. Bezhaeva
23-29
S.V. Kozlov, A. V. Svetlakov
30-38

Scientific Software in Education and Science

V.V. Kholmogorov, V.V. Baranyuk
39-47

Modern programming issues

Alexander Prutzkow
PDF
48-51

Distributed computing and information management systems

Igor V. Kaliberda, Alexander Chernyshev
52-56

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

I.V. Salov, I.A. Shcherbatov, J.A. Salova
57-62